Cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội
Cập nhật: 13:37 | 01/07/2020

 

 

(BGĐT) - Ngày 1/7, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020; triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030. Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương; đại diện lãnh đạo các sở, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện và các tập thể, cá nhân được khen thưởng. 

Cắt giảm từ 25-30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, nhiệm vụ về công tác CCHC của Bắc Giang đã cơ bản hoàn thành, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh của tỉnh, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Chỉ số CCHC, SIPAS cấp tỉnh bình quân hằng năm đều đạt hơn 80%. Hầu hết hồ sơ TTHC của người dân, doanh nghiệp được giải quyết sớm hạn và đúng hạn.

 

Các cấp, ngành, địa phương đã triển khai nhiều sáng kiến, giải pháp, tạo bước chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả CCHC như: Thành lập Trung tâm Hành chính công (nay là Trung tâm Phục vụ hành chính công) từ năm 2016;  mô hình bộ phận một cửa cấp xã kiểu mẫu ở huyện Việt Yên; xây dựng sổ tay về TTHC lĩnh vực đầu tư cho các doanh nghiệp; ứng dụng mạng Zalo để theo dõi kết quả giải quyết TTHC. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

 

Bắc Giang, Cải cách hành chính, 10 năm, tổng thể, tổng kết

Đồng chí Dương Văn Thái trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc.

Công tác kiểm soát TTHC được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Từ năm 2011 đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 167 quyết định công bố 13.218 TTHC áp dụng trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng cắt giảm từ 25-30% thời gian giải quyết so với quy định của Trung ương đối với các TTHC có thời hạn từ 15 ngày trở lên. 

Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được chú trọng; quan tâm sắp xếp, kiện toàn theo hướng giảm đầu mối, nâng hiệu quả hoạt động. Công tác quản lý, sử dụng biên chế khối hành chính, sự nghiệp được thực hiện theo đúng quy định của Trung ương. Chất lượng đội ngũ CBCCVC không ngừng được nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học, ngoại ngữ.

 

Việc quản lý tài chính, ngân sách có nhiều chuyển biến; công tác xã hội hóa được đẩy mạnh, nhất là việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, nhân sự cho các đơn vị sự nghiệp công lập đã góp phần nâng cao tính chủ động, hiệu quả hoạt động và giảm thiểu các khoản chi mang tính bao cấp.

 

Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước được đẩy mạnh, mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, từng bước hoàn thiện chính quyền điện tử. Đặc biệt là việc kết nối, liên thông Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Giang với Cổng Dịch vụ công quốc gia; chuẩn hóa Hệ thống thông tin một cửa điện tử liên thông 3 cấp; triển khai hệ thống họp trực tuyến từ tỉnh đến huyện và xã.

 

Bắc Giang, Cải cách hành chính, 10 năm, tổng thể, tổng kết

Đồng chí Từ Minh Hải trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Xây dựng nền hành chính vì dân chuyên nghiệp, hiện đại

Bên cạnh những kết quả đạt được về công tác CCHC trong 10 năm qua vẫn còn những tồn tại, khó khăn cần sớm khắc phục. Đó là công tác chỉ đạo, điều hành ở một số nơi về CCHC còn chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt. Các chỉ số (PARINDEX, PAPI, PCI) đã được cải thiện thứ hạng song không ổn định. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn thấp.

Tham luận tại đây, ông Bùi Thế Sơn, Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giải quyết dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 của đơn vị. Ông cho rằng, công tác tuyên truyền có vai trò rất quan trọng, mang tính quyết định. Sở Giao thông - Vận tải đã xây dựng các clip hướng dẫn để đăng tải trên Cổng thông tin; ngoài ra còn lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị, bộ phận một cửa. 

Về nội dung ứng dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử giải quyết TTHC liên thông 3 cấp, ông Vũ Trí Hải, Chủ tịch UBND TP Bắc Giang kiến nghị Sở Thông tin và Truyền thông sớm chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện một số chức năng của phần mềm để việc thực hiện ở cơ sở thuận lợi hơn.

Các đại biểu cũng nêu kinh nghiệm xây dựng bộ phận một cửa kiểu mẫu; xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, việc bố trí, sử dụng công chức theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại địa phương; công tác cải cách tài chính công; việc giải quyết TTHC liên thông 3 cấp (tỉnh-huyện-xã). 

Về nhiệm vụ công tác CCHC giai đoạn 2021-2030, các cấp ủy đảng, chính quyền cần chủ động bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, các nội dung, nhiệm vụ trong Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ, trên cơ sở đó, cụ thể hóa và phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của từng cơ quan, địa phương.


Bắc Giang, Cải cách hành chính, 10 năm, tổng thể, tổng kết

Đồng chí Lê Ánh Dương trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020. 

Về giải pháp trước mắt, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC (PARINDEX) của tỉnh Bắc Giang năm 2020 và những năm tiếp theo. Mục tiêu phấn đấu Chỉ số CCHC tỉnh năm 2020 đạt kết quả cao, xếp trong nhóm 20 tỉnh, TP đứng đầu trong cả nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Thái ghi nhận và biểu dương những cố gắng của các tập thể, cá nhân trong công tác CCHC thời gian qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế cần sớm khắc phục như tình trạng hồ sơ chậm muộn, người dân phải đi lại cơ quan hành chính nhiều lần; việc niêm yết TTHC ở một số nơi chưa kịp thời; ý thức, trách nhiệm năng lực của một bộ phận CBCCVC còn hạn chế làm ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp; giảm sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, giai đoạn 2021-2030, Bắc Giang cùng với cả nước bước sang giai đoạn mới, hội nhập quốc tế sâu rộng và sự cạnh tranh cũng gay gắt hơn. Do vậy cần quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp, tranh thủ thời cơ đưa Bắc Giang phát triển. Đặc biệt, xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ cần được quan tâm tập trung cao độ, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; lựa chọn, bố trí những cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức làm việc tại bộ phận một cửa. Cùng đó quan tâm về chế độ đãi ngộ, cũng như ưu tiên khi quy hoạch các chức danh đối với những cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Mỗi ngành, mỗi địa phương lựa chọn một sáng kiến về cải cách TTHC, đăng ký gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/7 để tổ chức thực hiện. Đặc biệt coi đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua với đơn vị và người đứng đầu hằng năm.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 50 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020.


Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái: “Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là mục tiêu cải cách hành chính”
(BGĐT) -  Nhân dịp tổng kết 10 năm Chương trình tổng thể Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020, Báo Bắc Giang phỏng vấn đồng chí Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về những kết quả và định hướng của tỉnh thời gian tới.
 
Những điển hình về cải cách hành chính
(BGĐT) - Sẵn sàng đảm nhận việc khó, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin là cách làm của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng nền hành chính vì dân, chuyên nghiệp, hiện đại. 
 
Cải cách hành chính ở Yên Thế: Việc “chạy” nhờ ứng dụng công nghệ
(BGĐT) - Là một trong những địa phương được chọn triển khai thí điểm phần mềm một cửa điện tử, sau 7 năm, công tác cải cách hành chính ở huyện Yên Thế (Bắc Giang) có nhiều chuyển biến rõ nét, góp phần thực hiện tốt các   mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 

 

 Hoài Thu

Bắc Giang, Cải cách hành chính, 10 năm, tổng thể, tổng kết
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất