Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tân Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024
Hướng về cơ sở, đoàn kết xây dựng nông thôn mới
Cập nhật: 08:44 | 27/05/2019

(BGĐT) - Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã thực hiện tốt các mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ XV đề ra. Những kết quả công tác mặt trận có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT- XH, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên địa bàn.

Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước

Nhờ đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân được giữ vững, củng cố và phát triển. MTTQ các cấp đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tạo không khí thi đua sôi nổi trong tất cả các lĩnh vực. 

Bắc Giang, Tân Yên, công tác mặt trận, đại đoàn kết toàn dân tộc, nông thôn mới, hệ thống chính trị

Ra mắt câu lạc bộ quan họ thôn Hòa Làng, xã Phúc Hòa.

Trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thi đua yêu nước đã trở thành phong trào quần chúng rộng rãi mang lại hiệu quả thiết thực. 

Việc thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218 ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị từng bước phát huy; công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng có nhiều kết quả tích cực, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và đánh giá cao, phát huy dân chủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

MTTQ các cấp đã động viên nhân dân phát huy nội lực, thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, hiến đất xây dựng công trình phúc lợi, hạ tầng cơ sở như điện, đường, trường, trạm, cứng hoá kênh mương, xây dựng các thiết chế văn hoá. 

Trong nhiệm kỳ, nhân dân đã hiến 683 nghìn m2 đất, xây mới 19 nhà văn hóa xã, 138 nhà văn hóa thôn với số tiền hơn 100 tỷ đồng; làm mới 341 km đường bê tông, 78 km mương cứng trị giá 352 tỷ đồng; giúp nhau giống, vốn phát triển kinh tế với 27,3 tỷ đồng (tăng 183 nghìn m2 đất, 24 nhà văn hóa, 231km đường bê tông, 40km mương cứng so với đầu nhiệm kỳ).

Phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng, khu phố văn hoá được MTTQ từ huyện đến cơ sở triển khai rộng khắp. Hộ nghèo giảm từ 7,7% năm 2015 còn 4,1% năm 2018, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh của huyện hiện nay đạt 93%; toàn bộ 367 thôn, khu phố có tổ thu gom rác thải. 11/22 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và có thêm 6 xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2019.

Các hoạt động “Vì người nghèo” và an sinh xã hội hằng năm đều được triển khai sâu rộng, nhận được sự tham gia tích cực của các tổ chức thành viên, sự nhiệt tình ủng hộ của đông đảo các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài huyện; thu hút nguồn lực giúp đỡ hữu hiệu, kịp thời cho người nghèo, người tàn tật, nhiễm chất độc da cam, người có hoàn cảnh khó khăn. 

Nhiệm kỳ vừa qua, ghi nhận kết quả công tác mặt trận của huyện, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang và các cấp, các ngành đã tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho Ủy ban MTTQ huyện và các tập thể, cá nhân xuất sắc.

 

Trong nhiệm kỳ, “Quỹ vì người nghèo” các cấp trong huyện đã vận động được 9,4 tỷ đồng, dành tặng quà tết hộ nghèo, hỗ trợ hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất; hỗ trợ làm mới và sửa chữa 292 căn nhà đại đoàn kết. Nhờ đó toàn huyện đã có hơn 400 hộ thoát nghèo bền vững.

Những bài học kinh nghiệm

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua cho thấy để triển khai có hiệu quả các chương trình hành động của MTTQ các cấp cần sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của cấp uỷ, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền; MTTQ phải thường xuyên nắm chắc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chương trình hành động của MTTQ cấp trên để làm tốt công tác tham mưu, phối hợp hành động. 

Việc thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, các cơ quan chuyên môn với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện là những điều kiện quan trọng để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo luật định.

Mọi hoạt động của mặt trận phải xuất phát từ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân. Mặt trận luôn lắng nghe, thực sự là người đại diện quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức việc giám sát và phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Phát huy vai trò của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ đó, xây dựng niềm tin trong nhân dân và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương.

Bắc Giang, Tân Yên, công tác mặt trận, đại đoàn kết toàn dân tộc, nông thôn mới, hệ thống chính trị

MTTQ huyện Tân Yên trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại thị trấn Cao Thượng.

Thường xuyên nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong các hoạt động của công tác mặt trận; bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và hướng dẫn của mặt trận cấp trên. Trong triển khai thực hiện công việc, MTTQ làm tốt hiệp thương dân chủ, phối hợp thống nhất hành động với các thành viên, chủ trì hiệp thương và phân công các thành viên để thực hiện các nhiệm vụ đề ra. 

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn cơ sở; định kỳ tổ chức sơ, tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động để động viên, khen thưởng kịp thời những nhân tố điển hình, cá nhân tiêu biểu; thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm trong các hoạt động của MTTQ các cấp. 

Chăm lo xây dựng về tổ chức, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận bởi đây là nhân tố quan trọng quyết định kết quả của công tác mặt trận. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu Ủy ban MTTQ các cấp, phát huy vai trò ban công tác mặt trận ở khu dân cư.

Nhiệm kỳ 2019- 2024, MTTQ Việt Nam huyện Tân Yên tập trung thực hiện tốt 5 chương trình hành động mà đại hội đề ra. Trọng tâm là tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Mở rộng và nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân, tập hợp, đoàn kết người Tân Yên ở ngoài huyện hướng về xây dựng quê hương. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp và ban công tác mặt trận ở khu dân cư; xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết và sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của công tác vận động quần chúng trong tình hình mới. 

Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, kịp thời nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; qua đó khơi dậy ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, tinh thần tự lực, tự quản của mỗi cộng đồng trong thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác mặt trận.

Lục Nam có 366 công trình, phần việc chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp
(BGĐT) - Thực hiện kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, từ tháng 10-2018 đến nay, Ủy ban MTTQ huyện Lục Nam (Bắc Giang), các xã, thị trấn, khu dân cư trên địa bàn đã đăng ký, xây dựng và thực hiện 366 công trình, phần việc với tổng giá trị hơn 43 tỷ đồng, trong đó có 320 công trình, phần việc đã hoàn thành. 
 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn: Sáng tạo hơn trong công tác mặt trận
 (BGĐT) - Ngày 13-3, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, TP trong toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì. Dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Giang có đồng chí Trần Công Thắng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện, TP.
 
Phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội
(BGĐT) - Ngày 22-2, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ban Dân vận T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. 
 
Hoàn thành đại hội mặt trận cơ sở xong trong tháng 1- 2019
BGĐT)- Ủy ban MTTQ xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị đầu tiên được Ủy ban MTTQ huyện chọn tổ chức điểm để rút kinh nghiệm triển khai đại hội MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ huyện.
 
Kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, biểu dương cán bộ mặt trận tiêu biểu
(BGĐT) - Ngày 9-11, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 18-11 (1930-2018) và gặp mặt biểu dương chủ tịch MTTQ cấp xã, trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư và các mô hình tiêu biểu. 
 
Tùng Lâm
Bắc Giang, Tân Yên, công tác mặt trận, đại đoàn kết toàn dân tộc, nông thôn mới, hệ thống chính trị
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất