Phát triển kinh tế tập thể, tạo động lực cho tăng trưởng
Cập nhật: 08:37 | 21/01/2022

 

 

(BGĐT) - Kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đối với địa phương, KTTT, HTX tạo ra hàng hóa, việc làm, đóng góp cho sự tăng trưởng, đồng thời tạo ra sự liên kết, hợp tác, tương trợ lẫn nhau để cùng phát triển.

Phát triển KTTT là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta, được xác định tại các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: Nghị quyết số 13 Hội nghị T.Ư 5 khóa IX (gọi tắt là Nghị quyết 13), Kết luận số 56 ngày 21/2/2013, Kết luận số 70 ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị, Luật HTX năm 2012... 

Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030 được thông qua tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng khẳng định: "Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT, HTX gắn với phát huy vai trò làm chủ, tăng cường lợi ích của các thành viên, nâng cao khả năng huy động nguồn lực".

Bắc Giang, phát triển, kinh tế, tập thể,  tạo động lực,  cơ cấu

Đóng gói sản phẩm tại HTX mỳ Chũ Xuân Trường (Lục Ngạn). Ảnh: Thế Đại.

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012, khu vực kinh tế này tiếp tục phát triển cả về số lượng, chất lượng, đóng góp trực tiếp khoảng 4,8% GDP cả nước và gián tiếp hơn 30% GDP thông qua giá trị gia tăng của kinh tế hộ thành viên. 

Với tỉnh Bắc Giang, sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 13 và 10 năm thực hiện Luật HTX, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT, nhận thức rõ hơn vai trò, vị trí, yêu cầu khách quan của khu vực kinh tế này trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo đánh giá của Liên minh HTX tỉnh, giai đoạn 2001- 2020, KTTT, HTX tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng. Số lượng HTX tăng theo từng năm. Năm 2021, dù dịch Covid-19 bùng phát tại tỉnh song số lượng HTX thành lập mới đạt 120 đơn vị. Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 912 HTX thu hút hơn 35 nghìn thành viên, chủ yếu là đại diện hộ cá thể, cá nhân ở địa bàn nông thôn. Ngoài ra, các hình thức khác của KTTT như: Liên hiệp HTX, các tổ hợp tác cũng có bước phát triển. Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 5 liên hiệp HTX và 864 tổ hợp tác.

Đáng chú ý, vốn điều lệ cũng như các HTX không ngừng tăng. Năm 2013, vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu (bằng tiền) bình quân là 666 triệu đồng/HTX, đến nay tổng vốn điều lệ của các HTX đạt khoảng 845,6 tỷ đồng. Khu vực KTTT, HTX đã đóng góp trực tiếp vào GRDP của tỉnh và gián tiếp thông qua giá trị gia tăng của kinh tế hộ thành viên.

Sản phẩm của các tổ chức KTTT, HTX đa dạng, đã từng bước đáp ứng thị trường, đến nay có 88/117 sản phẩm OCOP cấp tỉnh của các HTX xếp hạng từ 3 sao trở lên, nhiều sản phẩm tham gia vào sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, tạo ra các sản phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, có bao bì, truy xuất nguồn gốc, mã vạch sản phẩm… Thông qua hoạt động sản xuất, kinh doanh, các HTX đã góp phần thực hiện tốt tiêu chí nông thôn mới. Nhiều HTX còn đóng góp tích cực trong xây dựng hạ tầng nông thôn, như: Đường giao thông, kênh mương thủy lợi, hệ thống lưới điện…

KTTT, HTX đã có bước phát triển và ngày càng đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, xây dựng nông thôn mới, đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của tỉnh.

 

Tuy đạt được một số thành tựu nhất định nhưng nhìn chung khu vực KTTT, HTX của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; tốc độ tăng trưởng còn thấp so với các khu vực kinh tế khác. 

Hiện đa số HTX sản xuất còn nhỏ lẻ, tính bền vững chưa cao, quy mô thành viên còn khiêm tốn. Nguồn lực để hỗ trợ phát triển thành phần kinh tế này còn thấp, một số chính sách đã ban hành nhưng thực hiện chậm. 

Trong 20 năm qua, có rất nhiều chính sách của T.Ư hỗ trợ đối với phát triển KTTT, HTX và hạ tầng sản xuất trong nông nghiệp nhưng chưa nhiều tổ chức thành phần kinh tế hợp tác và người dân tiếp cận được. Hoạt động của các HTX còn chưa có sự liên kết chặt chẽ cả về mặt kinh tế, xã hội và tổ chức. Các hoạt động liên doanh, liên kết trong sản xuất, kinh doanh giữa các HTX với nhau, giữa HTX với các thành phần kinh tế khác hiệu quả chưa cao.

Xác định KTTT, nòng cốt là HTX là một trong bốn thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, cùng với các thành phần kinh tế khác trở thành nền tảng trong phát triển KT-XH địa phương, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Chương trình phát triển KTTT, HTX giai đoạn tới. 

Trong đó đặt mục tiêu phát triển KTTT năng động, hiệu quả, bền vững thực sự là thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác trên cơ sở tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tắc của KTTT; thu hút nông dân, hộ kinh tế cá thể, cá nhân và nhiều tổ chức tham gia; không ngừng nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các thành viên, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.

Định hướng chung là khuyến khích phát triển KTTT, HTX trong các ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn, ưu tiên xây dựng các mô hình hợp tác gắn với chuỗi giá trị, gắn với sản phẩm chủ lực địa phương, chương trình OCOP...; mở rộng quy mô thành viên. HTX tập trung phát triển và cung ứng các dịch vụ phục vụ thành viên, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ; bảo đảm lợi ích hợp pháp của các thành viên. 

Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 1.500 HTX. Để KTTT không ngừng lớn mạnh, đóng góp ngày càng nhiều vào quá trình phát triển KT-XH vấn đề đặt ra là triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về KTTT cho cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Cụ thể hóa các chủ trương của Đảng bằng các chính sách của Nhà nước sao cho các HTX dễ tiếp cận. Đồng thời, tỉnh tiếp tục nghiên cứu ban hành thêm các chính sách mang tính địa phương để tiếp tục hỗ trợ phát triển KTTT phù hợp với nhu cầu, điều kiện và trình độ phát triển của các HTX .

 TS.Phùng Minh

 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
(BGĐT) - Ngày 7/12, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT); tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp. 
 
Bắc Giang: Phát triển kinh tế tập thể, HTX vùng đồng bào DTTS và miền núi
(BGĐT) - Chiều 23/3, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang phối hợp với Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Bắc Giang ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, HTX vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi trên địa bàn, giai đoạn 2021-2025. Đây là lần đầu tiên hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp về nội dung này.
 
Phát triển kinh tế tập thể phải xuất phát từ nhu cầu thực sự của nhân dân
Với chủ đề "Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX; đẩy mạnh xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh; thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên", Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc sáng 22/12 tại Hà Nội. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái: Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể
(BGĐT)-Tại Đại hội Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng nay (27/8), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo Bắc Giang trích đăng bài phát biểu.
 


Bắc Giang, phát triển, kinh tế, tập thể, tạo động lực, cơ cấu
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất