Bắc Giang: Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu
Cập nhật: 16:19 | 06/12/2018

 

(BGĐT) - Sáng nay (6-12), HĐND tỉnh công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 chức danh do HĐND tỉnh bầu. Việc lấy phiếu thực hiện theo đúng thủ tục, hướng dẫn. Sau đó, các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm 27 chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang, Bùi Văn Hải, Nguyễn Văn Linh

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu.

1. Ông BÙI VĂN HẢI, Chủ tịch HĐND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ : 82.

+ Số phiếu không hợp lệ : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 77 phiếu (chiếm 93,9% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 05 phiếu (chiếm 6,1% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu.

2. Ông BÙI VĂN HẠNH, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ : 82.

+ Số phiếu không hợp lệ : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 72 phiếu (chiếm 87,8% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 09 phiếu (chiếm 10,98% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,22% tổng số đại biểu HĐND).

3. Ông TỪ MINH HẢI, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ : 82.

+ Số phiếu không hợp lệ : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 73 phiếu (chiếm 89% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 09 phiếu (chiếm 11% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu.

4. Bà NGỤY KIM PHƯƠNG, Trưởng Ban Kinh tế -Ngân sách, HĐND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ : 81.

+ Số phiếu không hợp lệ : 01.

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 64 phiếu (chiếm 78,05% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 16 phiếu (chiếm 19,51% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,24% tổng số đại biểu HĐND).

5. Ông HÀ VĂN BÉ, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ : 82.

+ Số phiếu không hợp lệ : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 58 phiếu (chiếm 70,73% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 22 phiếu (chiếm 26,83% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 02 phiếu (chiếm 2,44% tổng số đại biểu HĐND).

6. Ông VŨ MẠNH HÙNG, Trưởng Ban pháp chế, HĐND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ : 82.

+ Số phiếu không hợp lệ : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 68 phiếu (chiếm 82,93% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 14 phiếu (chiếm 17,07% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu.

7. Ông ĐỖ MẠNH TIẾN, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ : 82.

+ Số phiếu không hợp lệ : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 59 phiếu (chiếm 71,95% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 21 phiếu (chiếm 25,61% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 02 phiếu (chiếm 2,44% tổng số đại biểu HĐND).

8. Ông NGUYỄN VĂN LINH, Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ : 82.

+ Số phiếu không hợp lệ : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 74 phiếu (chiếm 90,24% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 08 phiếu (chiếm 9,76% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu.

9. Ông LÊ ÁNH DƯƠNG, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ : 82.

+ Số phiếu không hợp lệ : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 75 phiếu (chiếm 91,46% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 7 phiếu (chiếm 8,54% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu.

10. Bà NGUYỄN THỊ THU HÀ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ : 81.

+ Số phiếu không hợp lệ : 01.

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 64 phiếu (chiếm 78,05% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 15 phiếu (chiếm 18,29% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 02 phiếu (chiếm 2,44% tổng số đại biểu HĐND).

11. Ông LẠI THANH SƠN, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ : 82.

+ Số phiếu không hợp lệ : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 72 phiếu (chiếm 87,80% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 09 phiếu (chiếm 10,98% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,22% tổng số đại biểu HĐND).

12. Ông DƯƠNG VĂN THÁI, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ : 82.

+ Số phiếu không hợp lệ : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 77 phiếu (chiếm 93,90% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 05 phiếu (chiếm 6,10% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu.

13. Ông TRẦN MINH CHIÊU, Ủy viên UBND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ : 82.

+ Số phiếu không hợp lệ : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 44 phiếu (chiếm 53,66% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 36 phiếu (chiếm 43,90% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 02 phiếu (chiếm 2,44% tổng số đại biểu HĐND).

14. Ông NGUYỄN TIẾN CƠI, Ủy viên UBND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ : 82.

+ Số phiếu không hợp lệ : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 63 phiếu (chiếm 76,83% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 19 phiếu (chiếm 23,17% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu.

15. Ông NGUYỄN ĐỨC ĐĂNG, Ủy viên UBND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ : 82.

+ Số phiếu không hợp lệ : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 59 phiếu (chiếm 71,95% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 22 phiếu (chiếm 26,83% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,22% tổng số đại biểu HĐND).

16. Ông PHẠM GIANG, Ủy viên Ủy viên UBND tỉnh

+ Số phiếu không hợp lệ : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 43 phiếu (chiếm 52,44% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 36 phiếu (chiếm 43,90% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 03 phiếu (chiếm 3,66% tổng số đại biểu HĐND).

17. Ông TRẦN MINH HÀ, Ủy viên UBND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ : 82.

+ Số phiếu không hợp lệ : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 45 phiếu (chiếm 54,88% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 37 phiếu (chiếm 45,12% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu.

18. Ông NGUYỄN ĐỨC KIÊN, Ủy viên UBND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ : 82.

+ Số phiếu không hợp lệ : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 30 phiếu (chiếm 36,59% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 39 phiếu (chiếm 47,56% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 13 phiếu (chiếm 15,85% tổng số đại biểu HĐND).

19. Ông NGUYỄN HỒNG LUÂN, Ủy viên UBND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ : 81.

+ Số phiếu không hợp lệ : 01.

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 42 phiếu (chiếm 61,22% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 38 phiếu (chiếm 46,34% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,22% tổng số đại biểu HĐND).

20. Ông TRƯƠNG VĂN NAM, Ủy viên UBND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ : 81.

+ Số phiếu không hợp lệ : 01.

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 53 phiếu (chiếm 64,63% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 26 phiếu (chiếm 31,71% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 02 phiếu (chiếm 2,44% tổng số đại biểu HĐND).

21. Ông ĐẶNG VĂN NGUYÊN, Ủy viên UBND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ : 81.

+ Số phiếu không hợp lệ : 01.

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 55 phiếu (chiếm 67,67% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 25 phiếu (chiếm 30,49% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,22% tổng số đại biểu HĐND).

22. Ông BÙI NGỌC SƠN, Ủy viên UBND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ : 81.

+ Số phiếu không hợp lệ : 01.

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 57 phiếu (chiếm 69,51% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 22 phiếu (chiếm 26,83% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 02 phiếu (chiếm 2,44% tổng số đại biểu HĐND).

23. Ông BÙI THẾ SƠN, Ủy viên UBND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ : 81.

+ Số phiếu không hợp lệ : 01.

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 56 phiếu (chiếm 68,29% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 24 phiếu (chiếm 29,27% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,22% tổng số đại biểu HĐND).

24. Ông TRẦN QUANG TẤN, Ủy viên UBND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ : 81.

+ Số phiếu không hợp lệ : 01.

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 53 phiếu (chiếm 64,63% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 27 phiếu (chiếm 32,93% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,22% tổng số đại biểu HĐND).

25. Ông TRỊNH HỮU THẮNG, Ủy viên UBND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ : 81.

+ Số phiếu không hợp lệ : 01.

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 42 phiếu (chiếm 51,22% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 30 phiếu (chiếm 36,59% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 09 phiếu (chiếm 10,98.% tổng số đại biểu HĐND).

26. Ông NGUYỄN HOÀNG TRUNG, Ủy viên UBND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ : 81.

+ Số phiếu không hợp lệ : 01.

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 44 phiếu (chiếm 53,66% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 30 phiếu (chiếm 36,59% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 07 phiếu (chiếm 8,54% tổng số đại biểu HĐND).

27. Ông LƯU XUÂN VƯỢNG, Ủy viên UBND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ : 81.

+ Số phiếu không hợp lệ : 01.

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 43 phiếu (chiếm 52,44% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 32 phiếu (chiếm 39,02% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 06 phiếu (chiếm 7,32% tổng số đại biểu HĐND).

Ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh: Thảo luận về công tác quy hoạch, quản lý đất đai, môi trường; công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm
(BGĐT) - Sáng nay (6-12), ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII tiếp tục diễn ra với nội dung thảo luận tại tổ, tại hội trường và công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu.
 
Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII: Lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 chức danh
(BGĐT) - Chiều ngày 5-12, tiếp tục chương trình kỳ họp, dưới sự điều hành của đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe một số báo cáo, thực hiện nội dung bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu và thảo luận tại tổ nhiều vấn đề KT - XH quan trọng.
 

Nhóm PVVX

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang, Bùi Văn Hải, Nguyễn Văn Linh
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất