Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang
Cập nhật: 09:46 | 05/11/2020

 

 

(BGĐT) - Chi bộ là “nền móng”, “gốc rễ” , là hạt nhân chính trị của Đảng ở cơ sở.  Vì thế việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một yêu cầu tất yếu và là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhất để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng hiện nay.

Vì lý do trên, trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo về việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Chi bộ, Bắc Giang,  Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang, sinh hoạt chi bộ

Đảng viên Chi bộ Tỉnh đoàn Thanh niên sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu truyền thống tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thị trấn Nhã Nam (Tân Yên).

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chi bộ và sinh hoạt chi bộ, cũng như yêu cầu nhiệm vụ và tính đặc thù của các chi bộ, những năm qua Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Các cơ quan (CCQ) tỉnh đã đặc biệt quan tâm đến việc chỉ đạo cấp ủy ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

BTV Đảng ủy có Đề án số 02-ĐA/ĐU, Chương trình số 11-CTr/ĐU, Công văn số 181-CV/ĐU ngày 4/4/2017, Hướng dẫn số 18- HD/ĐU ngày 19/4/2019 hướng dẫn cụ thể về vấn đề này, đồng thời có Quyết định phân công ủy viên BTV, đảng ủy viên và chuyên viên của Đảng ủy theo dõi, dự sinh hoạt với các chi bộ hằng tháng.

Hiện nay, Đảng bộ CCQ tỉnh có 77 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với tổng số 4.587 đảng viên sinh hoạt tại 315 chi bộ (gồm 37 chi bộ cơ sở, 266 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 12 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận). Nhiệm kỳ 2015-2020 hầu hết các chi bộ đã duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt cao, đã có những mô hình mới, cách làm hay, khắc phục tính đơn điệu, hình thức. Sinh hoạt chuyên đề được quan tâm, nội dung thiết thực hơn, có sự đổi mới cả về nội dung và phương pháp. Nhờ đó đã tạo được chuyển biến rõ nét về chất lượng sinh hoạt các chi bộ trong toàn Đảng bộ.

Tuy nhiên, chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ, nhất là chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong các cơ quan hành chính nhà nước còn hạn chế; còn có đảng viên vắng nhiều kỳ sinh hoạt; nội dung sinh hoạt còn nặng về công tác chuyên môn; tính giáo dục, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình chưa cao. 

Một số chi bộ chưa tổ chức tốt việc sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề còn chưa sát; việc phân công chuẩn bị và thực hiện các bước trong sinh hoạt chuyên đề còn bị động lúng túng, mang tính hình thức, chưa sâu sắc, chất lượng, hiệu quả chưa cao. 

Chi bộ, Bắc Giang,  Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang, sinh hoạt chi bộ

Chi bộ Phóng viên (Đảng bộ Báo Bắc Giang) nuôi lợn đất gây quỹ giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

Nguyên nhân chủ yếu là do còn một số cấp ủy và một bộ phận đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, đúng đắn về sinh hoạt chi bộ; chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; chưa lắng nghe ý kiến của đảng viên và quần chúng. Một số đồng chí bí thư chi bộ chưa đầu tư nhiều thời gian, trí tuệ cho công tác xây dựng Đảng nói chung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên về sinh hoạt chi bộ chưa thường xuyên và sâu sát. Nhiều đảng viên chưa chủ động tham gia ý kiến, chưa mạnh dạn đấu tranh phòng, chống biểu hiện tiêu cực...

Đại hội Đảng bộ CCQ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII đã xác định một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ 2020 – 2025 là phải “Duy trì có nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Mỗi quý mỗi cấp ủy cơ sở và chi bộ phải sinh hoạt chuyên đề ít nhất một lần”. Để thực hiện tốt điều đó cần tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, phải làm tốt công tác tư tưởng, thường xuyên phổ biến, quán triệt một cách đầy đủ, sâu sắc quy định của Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của T.Ư Đảng, của Tỉnh ủy và của cấp ủy cấp trên về sinh hoạt chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy và tất cả đảng viên về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cũng như hiểu rõ nội dung, phương pháp, cách thức sinh hoạt chi bộ.

Hai là, xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc và chương trình công tác của chi bộ. Vừa qua các chi bộ đều đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ, vì vậy phải xây dựng và ban hành ngay quy chế làm việc của chi bộ khóa mới, theo quy chế mẫu do BTV Đảng ủy CCQ tỉnh ban hành, trong đó nêu rõ nguyên tắc và chế độ sinh hoạt chi bộ. 

Đảng viên của các chi bộ trong Đảng bộ CCQ tỉnh hầu hết đều là cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có nhiều đồng chí là cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, hoặc trưởng, phó phòng cấp tỉnh, số còn lại cũng đang đảm nhận những vị trí trọng yếu trong bộ máy của các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể và đơn vị sự nghiệp của tỉnh, do vậy chi bộ cần xây dựng chương trình công tác, lựa chọn thời gian sinh hoạt cho phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên dự sinh hoạt chi bộ đầy đủ, đạt chất lượng tốt.

Ba là, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức sinh hoạt; tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và trong công tác cán bộ. Các chi bộ cần nghiên cứu vận dụng sáng tạo các hình thức sinh hoạt phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, làm cho các buổi sinh hoạt trở nên đa dạng về hình thức, phong phú sinh động về nội dung, bảo đảm về nguyên tắc, hiệu quả thiết thực. Trước khi sinh hoạt chi bộ, chi ủy, trực tiếp là bí thư chi bộ phải cân nhắc lựa chọn nội dung sinh hoạt hợp lý, chỉ đạo chuẩn bị kỹ từng nội dung, tránh qua loa, đại khái.

Trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng: Kịp thời phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước mới ban hành; tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế; kiểm điểm đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chi bộ tháng trước; xác định rõ các nhiệm vụ tháng sau... 

Tập trung thảo luận, bàn giải pháp lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và thực hiện các khâu, các quy trình về công tác cán bộ theo thẩm quyền của chi bộ. Mặt khác, phải tiến hành tự phê bình và phê bình theo tinh thần Công văn số 624-CV/TU ngày 1/3/2017 của BTV Tỉnh ủy...

Bốn là, thường xuyên kiện toàn cấp ủy chi bộ, đề cao vai trò, trách nhiệm, năng lực điều hành của bí thư, phó bí thư chi bộ trong sinh hoạt chi bộ. Bí thư chi bộ phải là người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trình độ và uy tín, nhiệt tình, tâm huyết với công tác đảng, thực sự gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ để mọi người noi theo. 

Bí thư chi bộ phải nắm chắc được các nguyên tắc, nội dung, phương pháp điều hành sinh hoạt chi bộ; phải mở rộng dân chủ, tạo không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng.

Năm là, tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy cấp trên đối với việc tổ chức sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc.

Sinh hoạt chi bộ là hoạt động chủ yếu thường xuyên trong của các chi bộ, do đó chất lượng sinh hoạt chi bộ phụ thuộc vào sự chủ động, tích cực, sáng tạo của chính cấp ủy và đảng viên. Tuy vậy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp ủy cấp trên lại đóng vai trò rất quan trọng. 

Thời gian tới BTV, BTC Đảng ủy CCQ tỉnh và các cấp ủy cơ sở phải nghiên cứu đề ra những chủ trương, giải pháp đúng, mang tính định hướng, kịp thời xây dựng, ban hành các quy định, hướng dẫn cụ thể hơn về sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; có kế hoạch thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ cấp uỷ viên, bí thư chi bộ về kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc.

Cụ thể hóa và thực hiện đồng bộ những giải pháp nêu trên, chúng ta có thể tin tưởng rằng trong thời gian tới chất lượng sinh hoạt, nhất là sinh hoạt theo chuyên đề của các chi bộ trong Đảng bộ CCQ tỉnh sẽ có những chuyển biến tích cực. Đó cũng là những giải pháp thiết thực để củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng hiện nay, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Đồng chí Thân Minh Quế tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang
(BGĐT)-Sau một ngày làm việc, chiều nay (20/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.
 
Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang: Tập trung lãnh đạo, triển khai nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị
(BGĐT)-Chiều 10-1, Đảng ủy Các cơ quan (CCQ) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 35-CT/TW và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019. 
 
Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang: Thông tin chuyên đề cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thời cơ và thách thức trong quá trình hội nhập và phát triển
(BGĐT)-Sáng 11-11, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề “Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thời cơ và thách thức trong quá trình hội nhập và phát triển”. 
 
Đảng ủy Các cơ quan tỉnh thông tin chuyên đề về phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm phục vụ nhân dân
(BGĐT)- “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm phục vụ nhân dân” là chủ đề hội nghị thông tin chuyên đề do Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tổ chức sáng 9-5 tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Bắc Giang. 
 
Đảng ủy Các cơ quan tỉnh xác định 6 nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng năm 2019
(BGĐT)- Chiều 10-1, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
 
Đảng ủy Các cơ quan tỉnh quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị T.Ư 8 (khóa XII)
(BGĐT)-Ngày 5-12, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bắc Giang, BTV Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị T.Ư 8 (khóa XII).
 
Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tuyên dương 95 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác
(BGĐT) - Chiều 16-5, tại Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, xã Nhã Nam (Tân Yên), Đảng ủy Các cơ quan (CCQ) tỉnh tổ chức lễ báo công và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác, sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. 
 

Thân Minh Quế, Tỉnh ủy viên,

Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh

Chi bộ, Bắc Giang, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang, sinh hoạt chi bộ
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất