Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý sinh hoạt đảng
Cập nhật: 09:08 | 04/06/2019

(BGĐT) - Quản lý sinh hoạt đảng của đảng viên là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Qua đó các cấp uỷ, tổ chức đảng nắm chắc tình hình đội ngũ đảng viên và từng đảng viên để có chủ trương, biện pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. 

Đến ngày 31-12-2018, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang có 83.887 đảng viên. Trong đó, đảng viên dự bị 3.296 đồng chí, bằng 3,9%; đảng viên nữ 25.197 đồng chí bằng 30%; dân tộc thiểu số là 5.848 đồng chí, bằng 6,97%; đoàn viên thanh niên 16.451 đồng chí, bằng 19,61%; đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt là 9.379 đồng chí, bằng 11,2%.

Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên

xây dựng đảng, đảng viên, Bắc Giang, đảng viên, phát triển đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Buổi sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Cơ quan xã Thái Đào (Lạng Giang). Ảnh: Vân Anh

Thời gian qua, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác quản lý đảng viên, trong đó có nội dung quản lý sinh hoạt đảng.

Cụ thể như: Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đảng viên như: Nghị quyết số 74-NQ/TU ngày 10-5-2016 về tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2016-2020; Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 28-12-2016 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 06-QĐ/TU ngày 29-1-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công các đồng chí Tỉnh ủy viên dự sinh hoạt đảng ủy xã, phường, thị trấn và chi bộ thôn, bản, tổ dân phố...

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về quản lý sinh hoạt đảng, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn tư cách đảng viên, thực hiện quy định nêu gương, chế độ, nguyên tắc sinh hoạt đảng.

Cấp ủy cấp tỉnh, huyện và cơ sở đã phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ để kiểm tra, giám sát việc tham gia sinh hoạt của đảng viên. Các chi bộ đều có sổ theo dõi đảng viên sinh hoạt, trong đó có ghi rõ tình hình tham gia sinh hoạt của đảng viên trong chi bộ.

Tuy vậy, công tác quản lý sinh hoạt đảng của đảng viên còn bộc lộ một số hạn chế. Từ năm 2015 đến 2018 có 594 đảng viên bỏ sinh hoạt phải xóa tên trong danh sách đảng viên, trong đó cơ bản là đảng viên ở khu vực dân cư (522 đồng chí), bằng 87,9% tổng số đảng viên bỏ sinh hoạt; cán bộ, công chức, viên chức có 21 đảng viên, bằng 3,5%; chiến sĩ lực lượng vũ trang có 29 đảng viên, bằng 4,9%; người lao động trong doanh nghiệp có 22 đảng viên, bằng 3,7%. Số đảng viên trẻ bỏ sinh hoạt nhiều, trong đó độ tuổi 18-30 bỏ sinh hoạt có 344 đồng chí, bằng 57,9% tổng số đảng viên bỏ sinh hoạt.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do một số cấp ủy, chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác quản lý, phân công công tác cho đảng viên và giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho đảng viên; chưa thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, điều kiện, hoàn cảnh của đảng viên.

Việc thực hiện quy định về miễn công tác và sinh hoạt hoặc tạm miễn sinh hoạt, chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên ở một số đảng ủy xã, phường, thị trấn thực hiện chưa đúng quy định. Một số đảng viên đi làm xa nơi cư trú nhưng ý thức tổ chức kỷ luật kém, không làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng hoặc miễn sinh hoạt, không chấp hành tốt nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng. 

Một bộ phận đảng viên làm việc tại các doanh nghiệp nhưng trong doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, việc sắp xếp thời gian về sinh hoạt tại nơi cư trú gặp khó khăn dẫn đến bỏ sinh hoạt đảng. Công tác kết nạp đảng viên ở một số ít tổ chức đảng vẫn còn biểu hiện chạy theo số lượng; chưa tích cực rèn luyện, thử thách quần chúng trước khi kết nạp.

Nêu cao vai trò của cấp ủy

Để nâng cao chất lượng công tác quản lý sinh hoạt đảng, khắc phục tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt đảng, các cấp ủy cần thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể. Đó là: Chi ủy chi bộ quản lý chặt chẽ đảng viên về lập trường tư tưởng, chính trị; về chấp hành Điều lệ Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; về rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; về tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; về chấp hành chế độ, nguyên tắc sinh hoạt đảng và ý thức trách nhiệm tham gia sinh hoạt của đảng viên.

Chi ủy chi bộ khu dân cư nắm chắc số đảng viên thường xuyên đi làm việc xa nơi cư trú để hướng dẫn đảng viên chuyển sinh hoạt đảng hoặc làm thủ tục xin miễn công tác, sinh hoạt; kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm chế độ sinh hoạt đảng.

Hằng năm, cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ rà soát, điều chỉnh việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên; kiểm điểm, đánh giá đảng viên thực hiện nhiệm vụ, gắn với phát huy tinh thần tự giác của đảng viên trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thực hiện việc phối hợp giữa cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên công tác với cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên cư trú trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên; nhận xét, đánh giá định kỳ hằng năm hoặc khi có yêu cầu. Cấp ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú phân công cấp ủy viên theo dõi nhận xét, đánh giá đảng viên hằng năm và thông báo cho cấp ủy nơi đảng viên công tác biết. Việc đánh giá, nhận xét của cấp ủy nơi cư trú bảo đảm khách quan, trung thực, tránh nể nang; nếu đảng viên có biểu hiện vi phạm, kịp thời thông tin với cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên công tác để xem xét, xử lý theo quy định.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên chi bộ, nhất là bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị nói chung và việc quản lý đảng viên nói riêng. Làm tốt công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, chú trọng đến chất lượng quần chúng kết nạp vào Đảng.

Gắn trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng về công tác quản lý sinh hoạt đảng, chuyển sinh hoạt đảng; kịp thời thông báo đến cấp ủy cấp trên trực tiếp và cấp ủy nơi đảng viên chuyển đến để nhắc nhở đảng viên thực hiện đúng thời gian quy định về chuyển sinh hoạt đảng.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, Điều lệ Đảng, nhiệm vụ và quyền của đảng viên, kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng của các chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn.

Nguyễn Đăng Liệu, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

xây dựng đảng, đảng viên, Bắc Giang, đảng viên, phát triển đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất