Một số lưu ý trong đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2019
Cập nhật: 10:01 | 18/11/2019

 

 

(BGĐT)- Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tổ chức T.Ư về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU, ngày 8-11-2019 để thực hiện trong Đảng bộ tỉnh. Theo đó, từ năm 2019 việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên (TCCSĐ, ĐV) được thực hiện như sau:

Về đánh giá, xếp loại TCCSĐ

Đối tượng đánh giá: Đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở. Không đánh giá, xếp loại tổ chức đảng mới thành lập chưa đủ 6 tháng. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở do ban thường vụ cấp ủy cấp huyện hướng dẫn. 

Bắc Giang, điểm lưu ý, đánh giá chất lượng, tổ chức đảng-đảng viên

Họp kiểm điểm tại Chi bộ thôn Hồ Lương, xã Bảo Sơn (huyện Lục Nam).

Nội dung: Đánh giá theo 3 nội dung sau: (1) Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bao gồm: Công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ; lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. (2) Về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm. (3) Về kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra.

Quy trình đánh giá, xếp loại TCCSĐ: 

(1) Đối với đảng bộ cơ sở: Ban thường vụ đảng ủy cơ sở tự đánh giá, xếp loại báo cáo đảng ủy; đảng ủy họp, thảo luận, biểu quyết bằng phiếu mức xếp loại chất lượng của đảng bộ và báo cáo ban thường vụ cấp ủy cấp huyện. 

(2) Đối với chi bộ cơ sở: Chi ủy chi bộ cơ sở tự đánh giá, xếp loại báo cáo chi bộ; chi bộ họp, thảo luận, biểu quyết bằng phiếu mức xếp loại chất lượng của chi bộ và báo cáo ban thường vụ cấp ủy cấp huyện.

(3) Ban tổ chức cấp ủy cấp huyện thẩm định kết quả tự đánh giá của các TCCSĐ, gửi xin ý kiến của các cơ quan cấp huyện gồm: Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện; các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể cấp huyện. 

(4) Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện xem xét, bỏ phiếu quyết định xếp loại chất lượng các TCCSĐ trực thuộc.

TCCSĐ được xếp loại theo 1 trong 4 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải có đủ các tiêu chuẩn: Có nhiều thành tích nổi bật, có đổi mới sáng tạo để các tổ chức đảng khác học tập. Các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng-an ninh, chuyên môn nghiệp vụ đạt "xuất sắc", các tiêu chí còn lại đạt "tốt" trở lên.

Đảng bộ cơ sở phải có 100% số tổ chức đảng trực thuộc xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 80% xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Đối với chi bộ cơ sở phải có 100% đảng viên xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 80% xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội cùng cấp xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ phải có đủ các tiêu chuẩn: Các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, chuyên môn nghiệp vụ đạt "tốt" trở lên, các tiêu chí còn lại đạt "trung bình" trở lên. Đảng bộ cơ sở phải có 100% số tổ chức đảng trực thuộc xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 50% xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Chi bộ cơ sở phải có 100% đảng viên xếp loại chất lượng "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên, trong đó có từ 50% xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn cùng cấp xếp loại "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên.

Hoàn thành nhiệm vụ phải có đủ các tiêu chuẩn: Các tiêu chí đều đạt mức độ "trung bình" trở lên. TCCSĐ không bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật nhưng tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

Không hoàn thành nhiệm vụ là TCCSĐ có một trong các trường hợp sau: (1) Hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, chuyên môn nghiệp vụ. (2) Có từ 02 tổ chức trong các tổ chức: Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng cấp xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”. (3) TCCSĐ bị xử lý kỷ luật. (4) Đảng bộ cơ sở có trên 20% số tổ chức đảng trực thuộc xếp loại "Không hoàn thành nhiệm vụ"; chi bộ cơ sở có trên 20% đảng viên xếp loại "Không hoàn thành nhiệm vụ".

Về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng ĐV

Đối tượng: ĐV (trừ ĐV được miễn công tác và sinh hoạt đảng, ĐV bị đình chỉ sinh hoạt Đảng); trường hợp miễn công tác và sinh hoạt nhưng có dấu hiệu vi phạm tư cách ĐV hoặc có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" thì chi bộ vẫn tiến hành kiểm điểm; cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì vẫn phải kiểm điểm ĐV; ĐV mới kết nạp chưa đủ 6 tháng vẫn kiểm điểm tính từ ngày kết nạp nhưng không xếp loại chất lượng.

Nơi kiểm điểm: ĐV kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt. Chi bộ có từ 30 ĐV trở lên, có tổ đảng, có thể kiểm điểm ở tổ đảng, sau đó tổ đảng báo cáo kết quả với chi bộ; ĐV được gợi ý kiểm điểm phải kiểm điểm trước chi bộ.

Nội dung kiểm điểm: ĐV làm bản kiểm điểm theo 5 nội dung: (1) Về tư tưởng chính trị, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc; (2) Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ; (3) Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm; (4) Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước; (5) Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có). 

ĐV xếp loại theo một trong 4 mức: (1) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; (2) Hoàn thành tốt nhiệm vụ; (3) Hoàn thành nhiệm vụ; (4) Không hoàn thành nhiệm vụ. 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là ĐV thực sự tiêu biểu, có nhiều thành tích nổi bật trong công tác; các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đều đạt "xuất sắc",  tiêu chí còn lại đạt "tốt" trở lên; ĐV là cán bộ, công chức, viên chức phải xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ là ĐV có các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ đạt "tốt" trở lên, các tiêu chí còn lại đạt "trung bình" trở lên; ĐV là cán bộ, công chức, viên chức phải xếp loại cán bộ, công chức, viên chức "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên. 

Hoàn thành nhiệm vụ là ĐV có các tiêu chí đạt "trung bình" trở lên; ĐV là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên. Không hoàn thành nhiệm vụ là ĐV có một trong các trường hợp sau: (1) Cấp có thẩm quyền kết luận đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; (2) Hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao; (3) ĐV là cán bộ, công chức, viên chức xếp loại "Không hoàn thành nhiệm vụ"; (4) Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm.

Quy trình kiểm điểm xếp loại ĐV: (1) Mỗi ĐV làm một bản kiểm điểm, tự nhận mức chất lượng và báo cáo bản kiểm điểm trong cuộc họp chi bộ kiểm điểm ĐV. (2) Chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) đề xuất mức xếp loại từng ĐV báo cáo chi bộ. (3) Chi bộ tổ chức họp, thảo luận, bỏ phiếu đề xuất xếp loại từng ĐV và báo cáo đảng ủy cơ sở. (3) Đảng ủy cơ sở xem xét, bỏ phiếu quyết định xếp loại chất lượng ĐV. Đối với chi bộ cơ sở, kết quả bỏ phiếu ở chi bộ là kết quả xếp loại ĐV.

(BGĐT) - Nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Sơn Động (Bắc Giang) chú trọng chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên rà soát, củng cố những yếu kém ở các chi, đảng bộ trực thuộc. Qua đó nhiều khâu yếu, mặt hạn chế ở cơ sở được khắc phục, năng lực lãnh đạo nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
(BGĐT)- Ngày 24-9-2018, Ban Tổ chức Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU ngày 09/11/2018 để triển khai thực hiện trong Đảng bộ tỉnh. 
 
(BGĐT) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Lục Nam (Bắc Giang) luôn quan tâm chỉ đạo, chú trọng công tác kết nạp đảng viên, coi đó là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nhiều chi, đảng bộ đã làm tốt công tác này, có nhiều đảng viên mới, chất lượng nâng lên.
 
(BGĐT) - Trước tình trạng nhiều đảng viên tại các chi bộ thôn, tổ dân phố không tham gia sinh hoạt Đảng, BTV Thành ủy Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đã chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở  một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên.
 

Nguyễn Đăng Liệu

     Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang

Bắc Giang, điểm lưu ý, đánh giá chất lượng, tổ chức đảng-đảng viên
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất