Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV
Cập nhật: 09:28 | 11/07/2019

 

 

(BGĐT) - Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024, trên các địa bàn khu dân cư hàng loạt công trình, phần việc được các đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân gấp rút hoàn tất. Bắc Giang đã sẵn sàng cho một kỳ đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”. 

Với tinh thần quyết liệt, hiệu quả, nhiều tháng nay, Ban Thường trực cùng tất cả các ban chuyên môn, Văn phòng của Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tập trung cao thực hiện các nhiệm vụ, khẩn trương hoàn thành những phần việc chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Bắc Giang,  Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bắc Giang, oàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân, đại hội, Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển

Đồng chí Trần Công Thắng phát biểu tại cuộc họp báo về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngay từ khi triển khai các bước chuẩn bị cho Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã quán triệt việc tổ chức Đại hội phải được thực hiện chu đáo, bảo đảm trang trọng, thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đúng tiến độ và đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Đối với việc kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cơ quan chuyên trách Mặt trận cấp tỉnh bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 30-5-2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Công văn số 1511-CV/BTCTU ngày 31-8-2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác nhân sự Đại hội MTTQ cấp huyện, xã và triển khai kế hoạch Đại hội MTTQ các cấp.

Để có một nhiệm kỳ mới “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển” đúng như chủ đề của Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 đặt ra, công tác chuẩn bị được MTTQ các cấp, nhất là cấp tỉnh thực hiện công phu, chu đáo, hiệu quả. 

Đến nay Bắc Giang đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ cấp xã, phường, thị trấn và cấp huyện. Trong đó, 230/230 xã, phường, thị trấn đã tổ chức thành công Đại hội trước ngày 10-4; 10/10 huyện, thành phố tổ chức thành công Đại hội trước ngày 29-5.

Tính đến hết tháng 6-2019, toàn tỉnh có hơn 2 nghìn công trình, phần việc của MTTQ, tổ chức thành viên các cấp và các tầng lớp nhân dân chào mừng Đại hội, tổng trị giá gần 20 tỷ đồng, gồm: Nhà đại đoàn kết, xây dựng đường giao thông, cứng hóa kênh mương nội đồng, vệ sinh môi trường; khám chữa bệnh, tặng quà người nghèo...

 

Ủy ban MTTQ các cấp cũng tập trung công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua hệ thống pa nô, áp phích, khẩu hiệu... Nội dung tuyên truyền chú trọng về lịch sử, truyền thống, kết quả hoạt động của MTTQ các cấp, về mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả đại hội cấp cơ sở. Sau khi MTTQ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn hoàn thành Đại hội MTTQ cấp xã, huyện, Ban Thường trực MTTQ tỉnh đã triển khai những phần việc cụ thể để chuẩn bị cho Đại hội MTTQ tỉnh.

Theo đó, từ tháng 3 đến tháng 5-2019, tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam và dự thảo báo cáo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2019-2024; tham gia ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam và các đề án, văn bản trình Đại hội (đối với các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo chủ chốt của MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ). Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV.

Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu thực hiện quy trình hiệp thương giới thiệu, chuẩn bị Đề án nhân sự đại hội, dự kiến danh sách Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV để báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cụ thể: Nhân sự về số lượng, danh sách dự kiến Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, nhân sự Ủy viên Thường trực, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV; nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, thư ký đại hội; nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam khóa IX.

Từ tháng 5 đến tháng 6-2019, báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam duyệt các nội dung chương trình Đại hội và công tác nhân sự Đại hội. Thực hiện các bước quy trình nhân sự giới thiệu đối với các chức danh lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh khóa mới theo quy định của Đảng. Chỉnh lý, hoàn thiện các văn bản trình Đại hội. Hoàn thành các công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội. Tổ chức hội nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cho ý kiến về kịch bản, công việc điều hành Đại hội và một số vấn đề liên quan khác.

Bắc Giang,  Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bắc Giang, oàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân, đại hội, Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển

Ủy ban MTTQ xã An Bá (Sơn Động) vận động bà con chuyển đổi mô hình kinh tế, cải thiện đời sống. 

Ảnh: Mô hình trồng nghệ tại xã An Bá. Xuân Thỏa

Một trong những điểm nhấn chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 đó là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ các cấp. Phong trào thi đua nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng sâu rộng của MTTQ, các tổ chức thành viên các cấp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tạo ra đợt sinh hoạt chính trị toàn diện, hiệu quả, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Tính đến hết tháng 6-2019, toàn tỉnh có hơn 2 nghìn công trình, phần việc của MTTQ, tổ chức thành viên các cấp và các tầng lớp nhân dân chào mừng Đại hội, tổng trị giá gần 20 tỷ đồng, gồm: Nhà đại đoàn kết, xây dựng đường giao thông, cứng hóa kênh mương nội đồng, vệ sinh môi trường; khám chữa bệnh, tặng quà người nghèo... 

Đặc biệt là chương trình xây mới 450 nhà đại đoàn kết toàn dân của Ủy ban MTTQ tỉnh, đến nay đã xây dựng và hoàn thành được hơn 50%. Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức MTTQ tỉnh Bắc Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã tạo ra không khí phấn khỏi, góp phần tích cực hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Ngày 8-6 vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang đã duyệt chương trình Đại hội MTTQ tỉnh, sau khi nhận được những ý kiến chỉ đạo, góp ý hết sức thiết thực, sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy cũng như các đại biểu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tích cực hoàn thiện các nội dung. Dự kiến Đại hội MTTQ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ tổ chức vào ngày 17 và 18-7-2019 với gần 400 đại biểu tham dự.

Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội MTTQ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV
(BGĐT) - Ngày 28-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang tổ chức họp báo thông tin Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.
 
Ông Trần Thanh Mẫn: "Ở cấp huyện, Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ"
Ông Trần Thanh Mẫn cho biết, ở cấp huyện không còn Thường vụ để bố trí Chủ tịch MTTQ, buộc phải Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ.
 
Kiện toàn nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ mới
(BGĐT) - Ngày 10-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2014-2019 nhằm kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII; thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024; xin ý kiến đóng góp dự thảo các báo cáo trình Đại hội. 
 
Bắc Giang hoàn thành đại hội MTTQ cấp huyện vào tháng 5-2019
(BGĐT)- Theo Ủy ban MTTQ tỉnh, đến nay, 230/230 xã, phường, thị trấn trong tỉnh Bắc Giang đã tổ chức thành công đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024. 
 

Trần Công Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bắc Giang, oàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân, đại hội, Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất