Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng 16-10 (1948-2018)
Tiếp tục giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm
Cập nhật: 10:34 | 12/10/2018

 

 

(BGĐT) - Cách đây 70 năm, ngày 16-10-1948, đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh ký Quyết nghị số 29-QN/TW thành lập Ban Kiểm tra T.Ư. Đây là căn cứ để Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII đồng ý lấy ngày 16-10-1948 là Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng. Ở tỉnh Bắc Giang, tháng 2-1948, Tỉnh ủy thành lập Ban Tổ chức - Kiểm tra, tiền thân của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) hiện nay.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, UBKT các cấp xác định nhiệm vụ trọng tâm "Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), kỷ luật đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí".
Bắc Giang, Tổng Bí thư, ngành Kiểm tra của Đảng, kiểm tra, giám sát, Uỷ ban Kiểm tra

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng gặp gỡ, trao đổi với các đại biểu tại hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo bổ sung, sửa đổi Quy định 263 của Bộ Chính trị.

Căn cứ quy định, hướng dẫn của BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT T.Ư, UBKT Tỉnh ủy tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình KTGS toàn khóa và hằng năm; kịp thời bổ sung kế hoạch theo chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư, việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban hành đồng bộ hệ thống văn bản lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác KTGS và kỷ luật Đảng. 

Nổi bật là sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy; quy định về KTGS việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 31-3-2016 về tăng cường công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020; Đề án số 01-ĐA/TU ngày 14-7-2016 về nâng cao chất lượng công tác KTGS của cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020...

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp kiểm tra 3.401 lượt tổ chức đảng và 21.743 lượt đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 13 tổ chức đảng và 55 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật một tổ chức đảng và 19 đảng viên. Ngoài ra giám sát chuyên đề 1.879 tổ chức đảng, 12.483 đảng viên. 

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành 70 năm qua, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra thuộc Đảng bộ tỉnh luôn tiếp bước các thế hệ đi trước, tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra: "Tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật".

 

Đặc biệt, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng; tập trung phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; đã kiểm tra 315 tổ chức đảng, 767 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 431 cấp ủy viên các cấp; kết luận 240 tổ chức đảng có vi phạm, trong đó có 21 tổ chức đảng vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; kết luận 590 đảng viên có vi phạm, trong đó 263 đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật. Chỉ đạo tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kiểm điểm nghiêm túc, thu hồi về kinh tế, xử lý kỷ luật đồng bộ về Đảng, chính quyền.

Chất lượng công tác KTGS được nâng lên rõ rệt. Năng lực tham mưu, lãnh đạo và kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS của cấp ủy cơ sở có chuyển biến; quy trình và hệ thống mẫu các văn bản nghiệp vụ dùng cho đảng ủy, UBKT đảng ủy cơ sở và chi bộ được ban hành đầy đủ, áp dụng thống nhất. Đẩy mạnh tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra cơ sở; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm hoạt động của UBKT đảng ủy cơ sở.

Tuy nhiên, hoạt động của UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh còn có việc hạn chế. Trong đó tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình KTGS toàn khóa, kế hoạch hằng năm còn một số nội dung chưa toàn diện, trọng tâm, chưa tập trung vào những lĩnh vực khó khăn, phức tạp. Chất lượng một số cuộc KTGS thấp; nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là kiểm tra dấu hiệu vi phạm với tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, cấp ủy viên cùng cấp chưa đáp ứng yêu cầu; việc phối hợp giữa UBKT với các tổ chức đảng, cơ quan liên quan có lúc thiếu chặt chẽ. Năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ kiểm tra chưa theo kịp thực tiễn.

Bắc Giang, Tổng Bí thư, ngành Kiểm tra của Đảng, kiểm tra, giám sát, Uỷ ban Kiểm tra

Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh ký kết quy chế phối hợp công tác.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác KTGS, thời gian tới UBKT các cấp trong Đảng bộ cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, giúp cấp ủy đẩy mạnh phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các quy định, hướng dẫn của T.Ư về công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch KTGS bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu công tác xây Đảng và nhiệm vụ chính trị địa phương; tăng cường KTGS việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; chú trọng KTGS người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ba là, chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với phương châm "giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm".

Bốn là, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ KTGS nhằm khắc phục việc chồng chéo, buông lỏng, tạo khoảng trống trong công tác KTGS, thanh tra; rà soát đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp để có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời, phù hợp với thực tiễn.

Năm là, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng. Làm tốt công tác luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra của Đảng.

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành 70 năm qua, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra thuộc Đảng bộ tỉnh luôn tiếp bước các thế hệ đi trước, tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra: "Tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật".

Lê Thị Thu Hồng

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

     

     
Bắc Giang, Tổng Bí thư, ngành Kiểm tra của Đảng, kiểm tra, giám sát, Uỷ ban Kiểm tra
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất