Thủ tướng chỉ thị triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015
Cập nhật: 18:22 | 13/01/2018

 

(BGĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị 02/CT-TTg về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015.

Thủ tướng, chỉ thị, triển khai, thi hành, Bộ luật Hình sự, năm 2015

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015. Ảnh minh họa.

Chỉ thị nêu rõ, việc Quốc hội thông qua BLHS số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây gọi chung là BLHS năm 2015) là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp theo hướng tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng; cụ thể hóa các quy định liên quan của Hiến pháp năm 2013; hoàn thiện thể chế, tạo khung pháp luật hình sự hữu hiệu nhằm tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ và thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường xã hội và môi trường sinh thái an toàn, lành mạnh cho mọi người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Để triển khai thi hành BLHS năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13-9-2017 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành BLHS. Thực hiện Kế hoạch này, trong thời gian qua, các bộ, ngành và địa phương đã ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo và tổ chức việc triển khai thi hành BLHS trong bộ, ngành, địa phương mình.

Để triển khai thi hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả BLHS năm 2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2018, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ, công việc được phân công tại Kế hoạch triển khai thi hành BLHS năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 1359/QĐ-TTg.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp, Bộ Công an khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết về các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự quy định tại Mục 2 Chương XII của BLHS năm 2015 và Nghị định quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của BLHS năm 2015.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai tập huấn chuyên sâu về BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội khóa XIV cho các lực lượng trực tiếp thi hành BLHS.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thành việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực quản lý được phân công có liên quan đến BLHS năm 2015, đặc biệt là các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả BLHS; gửi kết quả về Bộ Tư pháp trước ngày 31-3-2018 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền BLHS năm 2015 trong phạm vi đã được phân công, trong đó chú trọng tăng cường phổ biến, tuyên truyền BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các bộ, ngành hữu quan khác trong việc phổ biến, tuyên truyền về BLHS năm 2015 và xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành BLHS năm 2015.

Đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tích cực phối hợp phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về BLHS năm 2015, nhất là những nội dung mới để nghiêm chỉnh chấp hành; phối hợp giám sát hoạt động của người thi hành công vụ, bảo đảm thực hiện tốt các quy định của BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14.

PV


Thủ tướng, chỉ thị, triển khai, thi hành, Bộ luật Hình sự, năm 2015
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất